Tomáš Palkovič

Tomáš Palkovič

For Bratislava good for life


After years years abroad, I've moved back home with one personal resolution: to helt the city I was born and now live in.

I want Bratislava and Petržalka to be confident, diverse, green, accessible and clean places for life, that will also care for the younger, older and those in need.


After years years abroad, I've moved back home with one personal resolution: to helt the city I was born and now live in.

I want Bratislava and Petržalka to be confident, diverse, green, accessible and clean places for life, that will also care for the younger, older and those in need.

My story - why I've decided to run

Tomáš Palkovič
My name is Tomáš Palkovič,
im from Bratislava - Petržalka. Recently, I've spent 5 year of my life abroad (Prague, Munich, Berlin). When I decided to move back home, I've made a personal resolution to help my home town Bratislava to become a better place for life.

My wold view was changed by commuting to work by bicycle every day for several years.

When I moved back, I started to be active around the topic of active mobility and through this I was rediscovering Bratislava's environment. I've become a member of NGO called Cycling Coalition and have met many new, interesting people, activists, politicians, city officials and planners.

I also got to know local problems, namely "it can't be done", "we don't know" and "we don't have the competence". I quickly realised that position of being "just" an active citizen will not be enough to change anything.

I strongly believe that our generation has to use their experiences from abroad to help back home. That's why I've decided to run to become a deputy. more about me

Mgr. Tomáš Palkovič
Running for deputy:
Municipal Council of Bratislava under no. 58
Borough council of Petržalka (2. district) under no. 15

Program

The main point of my program is improving conditions for pedestrians and cyclists. By this I mean realisation of the main cycling infrastructure plans in form of safe segregated bike lanes in a standard that a child can use them safely.

The main plans are captured in the "Master plan for traffic" (Slovak: Generel dopravy) and Study of cycling infrastructure development made by Petržalka. Data a facts clearly show, that changing streets towards pedestrians and cyclists is a strong indicator for life improvement on that street. Vienna, Munich, Copenhagen, Amsterdam or Berlin are all proves of this.

Other point of my program

Bratislava suffers from massive and uncontrolled construction. We're missing regulations for developers and mechanisms to enforce therm. City has to take over the control of it's development, that means to lead and enforce the rules for construction and city development and managing city density. We will introduce desity index for separate zones and will make the "binding opinion for investment activities" a paid service. City will take over the task of creating traffic studies. We will push for Bratislava to get competencies of equal to a region in Slovakia.

Solving problems in mobility depends on cooperation of city, region and the government. These 3 entities are ordering public transport services and are also managing the road and rails networks. To decrease traffic density means firstly to offer quality public transport - new tram tracks and extension of existing routes to reach train stations. We want to reconstruct existing main roads having the principe of Complete streets in mind, so that the streets will be designed for all it's users. Pedestrians, cyclists and motorists. We want to introduce parking policy.

Verejný priestor definuje okrem iného aj to, ako sa k sebe ľudia správajú. Pre efektívne riešenie, správu a čistotu ulíc sú vo svetových metropolách implementované manuály pre špecifické verejné priestory a týmto smerom sa musí vydať aj Bratislava. Manuál bude okrem iného obsahovať aj spôsob, akým sa postupuje pri oprave ulíc, námestí a parkov. Zásadným spôsobom znížime rozsah vizuálneho smogu na mestských pozemkoch a viacerými riešeniami, vrátane legislatívnych, budeme umiestňovanie reklamných plôch regulovať aj na pozemkoch, ktoré nie sú v správe mesta.

Bratislave chýbajú kľúčové dáta o mestskej zeleni - nevie koľko a akej zelene má v správe a nepozná ani rozsah rizík, ktoré ju ohrozujú. Dnes mesto navyše začína čeliť veľkým problémom s kvalitou pitnej vody. Prevziať iniciatívu v ochrane zelene a vody znamená chrániť zdravie a život obyvateľov mesta. Odmietame akékoľvek zásahy do zmenšovania reakreačných plôch. Uskutočníme komplexnú a plošnú pasportizáciu zelene, pripravíme novú koncepciu výsadby zelene a presadíme zónovanie mestských lesov. V spolupráci s MŽP SR zrealizujeme rozsiahly monitoring znečistenia podzemných vôd a vyvinieme maximálny politický tlak k prijatiu okamžitých riešení na ochranu vody.

Kvalita mechanizmov v sociálnej oblasti ovplyvňuje súdržnosť obyvateľov a indikuje celkovú spokojnosť so životom v meste. Bratislava sa v blízkej budúcnosti musí vysporiadať s dvomi veľkými výzvami: starnutím populácie a veľmi nízkou dostupnosťou bývania. Naše riešenia sú postavené na vytvorení meststského fondu nájomného bývania (so samostatným programom pre učiteľov) a zmapovaní presnej potreby domácej opatrovateľskej starostlivosti a vytvorení funkčného mestského systému pre poskytovanie tejto starostlivosti zo strany neverejných poskytovateľov. Podceňovaným problémom Bratislavy je i situácia ľudí bez domova, ktorú budeme riešiť zlepšením služieb pomoci ale aj opatreniami prevencie pred stratou domova a integrácie do spoločnosti.

Kultúra spoluvytvára celkovú DNA mesta a je významným faktorom jeho komplexného rozvoja. Mesto by sa malo zamerať predovšetkým na vytváranie strategických, infraštrukturálnych a finančných rámcov na podporu tvorivých ľudí a ich aktivít namiesto organizovania kultúrnych podujatí. Zavedieme preto transparentný dotačný systém mesta pre podporu kultúry a navýšime objem prostriedkov do tejto schémy. Zriadime pozíciu koordinátora pre kultúru a kreatívny priemysel a vytvoríme podmienky pre vybudovanie modernej mestskej koncertnej haly. Dôsledne budeme presadzovať ochranu kultúrnych pamiatok na území mesta, zvýšime aktivitu samosprávy a zavedieme špeciálnu daň za nevyužívané a prázdne budovy.

Bratislava patrí medzi mestá s najvyššou koncentráciou kreatívnej a inovatívnej pracovnej sily v Európe. Napriek tomu tu neexistujú žiadne významnejšie projekty spolupráce mesta s univerzitami, inovatívnymi firmami a kreatívnymi hubmi. Preto chceme vytvoriť na magistráte jednotku inovácií s exekutívnymi právomocami a pripraviť grantový program na podporu inovácií, ktoré budú stimulovať výskumné inštitúcie, vývojárske firmy a centrá kreatívneho priemyslu k riešeniu mestských výzviev, predovšetkým v oblastiach dopravy, životného prostredia, sociálnych vecí a riadenia mesta smerom ku komplexnej stratégii  všestranne inteligentného mestského organizmu (smart city).

Bratislavčania sú nároční, požadujú kvalitné služby a od volených zástupcov očakávajú starostlivý a obetavý prístup k spravovaniu mesta. Správu mesta musí byť rozdelená na riadiacu, výkonnú a strategickú zložku. Plánovanie rozvoja mesta kompetečne prevezme novovytvorený Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB). Magistrát ako riadiaca a výkonná zložka bude dôsledne uplatňovať pro-klientský prístupu, prácu s dátami, dodržiavanie zákonných lehôt, bude otvorený zmenám a bude komunikovať so všetkými aktérmi života v meste. Ekonomická stratégia mesta musí stáť na dôslednom uplatňovaní princípu hodnota za peniaze, benchmarkingu mestských výdavkov, aktívnej spolupráci so školami a dôležitými firmami a na vytváraní vhodných podmienok pre podporu podnikania. Zároveň musí mesto lepšou dostupnosťou svojich služieb, parkovacou politikou a tiež pozitívnou komunikáciou motivovať ľudí žijúcich v meste bez trvalého pobytu k prihláseniu pobytu.

Mnoho problémov, ktoré Bratislavčania zažívajú, vyplýva z netransparentnosti fungovania mesta a mnohých jeho predstaviteľov. Okrem systémových opatrení v oblasti developmentu či správy mestských podnikov je kľúčom zásadne zvýšiť mieru transparentnosti. To sa týka najmä zverejňovania čo najširšieho okruhu informácií, posilnenia verejnej kontroly, vynucovania pravidiel konfliktu záujmov a obsadzovania dôležitých riadiacich funkcií otvorenými výberovými konaniami.

Mestské podniky a inštitúcie môžu byť veľmi efektívnym nástrojom na správu mesta, v realite sa však stávajú predmetom politických dohôd, rodinkárstva a sú symbolom netransparentnosti. Základom budúcej zmeny musí byť ich profesionálne a odpolitizované vedenie a nový spôsob obsadzovanie dozorných rád a predstavenstiev (v Dozornej rade budú môcť byť aj mestskí poslanci, v Predstavenstve výhradne manažéri). Pripravíme podmienky na vznik mestského holdingu, ktorý by zastrešil všetky mestské firmy a umožil ich výhodnejšie financovanie a úverovanie.

Starostlivosť o deti a výchova mladých ľudí nespočíva iba na rodičoch, pri niektorých životných situáciách sú možnosti rodičov obmedzené. Našim problémom je faktická neexistencia „bratislavského školstva“ – zatiaľ sú to iba „školy na území Bratislavy“, bez akéhokoľvek pocitu spolupatričnosti. Zabezpečíme dostatočnú informovanosť rodičovskej verejnosti o možnostiach štúdia a vzdelávania na území Bratislavy a rôznymi podpornými projektmi sa výrazne zasadíme za to, aby sa pomohlo základným školám pri zlepšovaní kvality vzdelávania. Zvýšime kapacitu jaslí a materských škôl na území Bratislavy a budeme podporovať alternatívne služby pre deti v predškolskom veku (súkromné zariadenia, detské skupiny, neformálnu starostlivosť). Zapojíme školy do databázovej aplikácie športovísk (Burza športovísk), ktoré bude môcť využívať široká verejnosť na plánovanie si svojich aktívnych aj pasívnych športových aktivít.

Plan Bratislava

Plan Bratislva is a book, manual for better Bratislava.

It contains 13 chapters describing not only problems, but also detailed solutions. More then 70 experts were working on the content for 2 years. Plan Bratislava and the team of experts is also something that I will be relying on when doing my job as a deputy.

Plán Bratislava

Discussion about cycle mobility

Check out a discussion with 2 municipal deputies on my favourite topic of cycle mobility.

Road capacity for cars is now on the edge of collapse. The solution is not to add more lanes for cars, but a well prepared offer of alternatives. Mainly public transport, and improvements in infrastructure for pedestrians and cyclists.

Team Vallo

Team Vallo is group of experts that are ready to help implement specific solutions.

I am nor nor I claim to be an expert on everything. It's very important for me to have a team of experts available. These people are all top notch in their respective fields of study, but mostly, they are ready to help.

Matúš Vallo
Matúš Vallo
Lýdia Brichtová
Lýdia Brichtová
Peter Netri
Peter Netri
Táňa Kratochvílová
Táňa Kratochvílová
Jakub Mrva
Jakub Mrva
Lenka Antalová Plavuchová
Lenka Antalová Plavuchová

Tomáš Palkovič

About me

If I want something to happen in my life, I have to start with me. This is a rule that I follow. This rule also applies to making Bratislava a better place.

Studies

I am 33 year old. I studied Gymnasium Jura Hronca on Novohradská street. I have bachelor degree from studies of applied informatics on Faculty of math, physics and informatics in Bratislava. I have master degree from Faculty of management on Comenius university in Bratislva.

Work

I am IT expert. With my colleague, we started company meetnlearn s.r.o.. We're running education marketplaces online that are helping hundreds of thousands of people in 9 European countries to improve their knowledge. In Slovakia, the portal is called www.doucma.sk, internationally www.meetnlearn.com.

Let's stay in touch