Tomáš Palkovič

Tomáš Palkovič

Za Bratislavu príjemnú pre život


Po rokoch v zahraničí som sa vrátil s predsavzatím pomôcť zlepšiť mesto, v ktorom som sa narodil a žijem.

Chcem, aby Bratislava a Petržalka boli sebavedomými, rozmanitými, zelenými, dostupnými a čistými miestami pre život, v ktorých sa staráme aj o mladších, starších a slabších.


Po rokoch v zahraničí som sa vrátil s predsavzatím pomôcť zlepšiť mesto, v ktorom som sa narodil a žijem.

Chcem, aby Bratislava a Petržalka boli sebavedomými, rozmanitými, zelenými, dostupnými a čistými miestami pre život, v ktorých sa staráme aj o mladších, starších a slabších.

Môj príbeh - prečo som sa rozhodol kandidovať

Tomáš Palkovič
Volám sa Tomáš Palkovič,
som z bratislavskej Petržalky. Nedávno som však 5 rokov života strávil v zahraničí (Praha, Mníchov a Berlín). Pri návrate na Slovensko som si dal záväzok: Pomôcť Bratislave a zlepšiť prostredie, v ktorom žijeme.

Získal som nový pohľad na svet a mesto okolo mňa najmä vďaka každodennej ceste do práce bicyklom.

Po návrate som pri riešení rozvoja cyklistickej dopravy tu znovu začal spoznávať bratislavské prostredie. Stal som sa členom OZ Cyklokoalícia, stretol som sa a spoznal veľa nových, zaujímavých ľudí, aktivistov, poslancov, starostov, úradníkov, či projektantov.

Spoznal som však aj tunajšie problémy, menovite "nedá sa", "nevieme" a "nemáme kompetencie". Rýchlo som pochopil, že z pozície "iba" aktívneho občana to nepôjde.

Som presvedčený, že naša generácia nastupujúcich tridsiatnikov má povinnosť využiť svoje skúsenosti zo sveta a pomôcť doma. Preto som sa rozhodol kandidovať za poslanca Mestského zastupiteľstva Bratislavy a Miestneho zastupiteľstva Petržalky. viac o mne

Mgr. Tomáš Palkovič
kandidát na poslanca:
Mestského zastupiteľstva Bratislavy a
Miestneho zastupiteľstva Petržalky

Program

Hlavným bodom môjho programu je rozvoj pešej a cyklistickej dopravy. Konkrétne realizácia základnej siete peších a cyklistických trás formou bezpečných a oddelených cestičiek tak, aby ste sa na ne nebáli pustiť vlastné deti.

Základné plány sú zachytené v Genereli dopravy, Štúdii rozvoja cyklistickej dopravy mestskej časti Petržalka a v doteraz zverejnených štúdiách pešieho pohybu pre časti Dvory a Háje v Petržalke. Dáta a fakty zo zahraničia ukazujú, že "priateľskosť" mesta k chodcom a cyklistom je silným indikátorom kvality života obyvateľov mesta. Viedeň, Mníchov, Kodaň, Amsterdam či Berlín - všetky tieto mestá sa umiestňujú na top priečkach rebríčkov najlepších miest na život a všetky pešiu a cyklistickú dopravu výrazne podporujú.

Ďalšie body programu

Bratislava trpí na nekontrolovateľný rozvoj a masívnu výstavbu, chýbajú regulatívy zo strany mesta pre developerov a mechanizmus ich vynucovania. Mesto musí prevziať kontrolu nad procesom rozvoja, t.j. určovať a zároveň vynucovať pravidlá výstavby a zahusťovania mesta. Zavedieme preto index preplnenosti zón, spoplatníme záväzné stanovisko k investičnej činnosti a zodpovednosť za realizáciu dopravných štúdií presunieme na mesto. Vládou pripravovaný štatút významnej investície nezodpovedá filozofii našej zmeny, pretože o verejnom záujme v Bratislave má rozhodovať mesto a prípadnú výnimku môže udeliť vláda len so súhlasom mesta. Na politickej úrovni budeme presadzovať, aby mesto Bratislava získalo kompetencie VÚC.

Riešenie problémov v doprave závisí od spolupráce mesta, VÚC a vlády - troch aktérov, ktorí objednávajú verejná dopravu pre obyvateľov mesta a zároveň spravujú cestnú a železničnú sieť. Znížiť hustotu premávky v meste znamená v prvom rade poskytnúť jeho obyvateľom kvalitnú mestskú dopravu - nové električkové radiály ako nevyhnutná súčasť nosného dopravného systému, predĺženie existujúcich radiál k plánovaným železničným staniciam i komplexná rekonštrukcia existujúcich radiál princípom Kompletných ulíc. To v praxi znamená mať ulice navrhnuté pre všetkých užívateľov, a to od chodcov, cez cyklistov až po motoristov. Pohyb áut po meste vo významnej miere predurčí tiež prijatie celobratislavskej parkovacej politiky a vytvorenie lepších podmienok pre cyklistov a chodcov. K tomu je potrebná hustejšia sieť kvalitných cyklotrás a pohodlný, bezbariérový pohyb pre peších.

Verejný priestor definuje okrem iného aj to, ako sa k sebe ľudia správajú. Pre efektívne riešenie, správu a čistotu ulíc sú vo svetových metropolách implementované manuály pre špecifické verejné priestory a týmto smerom sa musí vydať aj Bratislava. Manuál bude okrem iného obsahovať aj spôsob, akým sa postupuje pri oprave ulíc, námestí a parkov. Zásadným spôsobom znížime rozsah vizuálneho smogu na mestských pozemkoch a viacerými riešeniami, vrátane legislatívnych, budeme umiestňovanie reklamných plôch regulovať aj na pozemkoch, ktoré nie sú v správe mesta.

Bratislave chýbajú kľúčové dáta o mestskej zeleni - nevie koľko a akej zelene má v správe a nepozná ani rozsah rizík, ktoré ju ohrozujú. Dnes mesto navyše začína čeliť veľkým problémom s kvalitou pitnej vody. Prevziať iniciatívu v ochrane zelene a vody znamená chrániť zdravie a život obyvateľov mesta. Odmietame akékoľvek zásahy do zmenšovania reakreačných plôch. Uskutočníme komplexnú a plošnú pasportizáciu zelene, pripravíme novú koncepciu výsadby zelene a presadíme zónovanie mestských lesov. V spolupráci s MŽP SR zrealizujeme rozsiahly monitoring znečistenia podzemných vôd a vyvinieme maximálny politický tlak k prijatiu okamžitých riešení na ochranu vody.

Kvalita mechanizmov v sociálnej oblasti ovplyvňuje súdržnosť obyvateľov a indikuje celkovú spokojnosť so životom v meste. Bratislava sa v blízkej budúcnosti musí vysporiadať s dvomi veľkými výzvami: starnutím populácie a veľmi nízkou dostupnosťou bývania. Naše riešenia sú postavené na vytvorení meststského fondu nájomného bývania (so samostatným programom pre učiteľov) a zmapovaní presnej potreby domácej opatrovateľskej starostlivosti a vytvorení funkčného mestského systému pre poskytovanie tejto starostlivosti zo strany neverejných poskytovateľov. Podceňovaným problémom Bratislavy je i situácia ľudí bez domova, ktorú budeme riešiť zlepšením služieb pomoci ale aj opatreniami prevencie pred stratou domova a integrácie do spoločnosti.

Kultúra spoluvytvára celkovú DNA mesta a je významným faktorom jeho komplexného rozvoja. Mesto by sa malo zamerať predovšetkým na vytváranie strategických, infraštrukturálnych a finančných rámcov na podporu tvorivých ľudí a ich aktivít namiesto organizovania kultúrnych podujatí. Zavedieme preto transparentný dotačný systém mesta pre podporu kultúry a navýšime objem prostriedkov do tejto schémy. Zriadime pozíciu koordinátora pre kultúru a kreatívny priemysel a vytvoríme podmienky pre vybudovanie modernej mestskej koncertnej haly. Dôsledne budeme presadzovať ochranu kultúrnych pamiatok na území mesta, zvýšime aktivitu samosprávy a zavedieme špeciálnu daň za nevyužívané a prázdne budovy.

Bratislava patrí medzi mestá s najvyššou koncentráciou kreatívnej a inovatívnej pracovnej sily v Európe. Napriek tomu tu neexistujú žiadne významnejšie projekty spolupráce mesta s univerzitami, inovatívnymi firmami a kreatívnymi hubmi. Preto chceme vytvoriť na magistráte jednotku inovácií s exekutívnymi právomocami a pripraviť grantový program na podporu inovácií, ktoré budú stimulovať výskumné inštitúcie, vývojárske firmy a centrá kreatívneho priemyslu k riešeniu mestských výzviev, predovšetkým v oblastiach dopravy, životného prostredia, sociálnych vecí a riadenia mesta smerom ku komplexnej stratégii  všestranne inteligentného mestského organizmu (smart city).

Bratislavčania sú nároční, požadujú kvalitné služby a od volených zástupcov očakávajú starostlivý a obetavý prístup k spravovaniu mesta. Správu mesta musí byť rozdelená na riadiacu, výkonnú a strategickú zložku. Plánovanie rozvoja mesta kompetečne prevezme novovytvorený Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB). Magistrát ako riadiaca a výkonná zložka bude dôsledne uplatňovať pro-klientský prístupu, prácu s dátami, dodržiavanie zákonných lehôt, bude otvorený zmenám a bude komunikovať so všetkými aktérmi života v meste. Ekonomická stratégia mesta musí stáť na dôslednom uplatňovaní princípu hodnota za peniaze, benchmarkingu mestských výdavkov, aktívnej spolupráci so školami a dôležitými firmami a na vytváraní vhodných podmienok pre podporu podnikania. Zároveň musí mesto lepšou dostupnosťou svojich služieb, parkovacou politikou a tiež pozitívnou komunikáciou motivovať ľudí žijúcich v meste bez trvalého pobytu k prihláseniu pobytu.

Mnoho problémov, ktoré Bratislavčania zažívajú, vyplýva z netransparentnosti fungovania mesta a mnohých jeho predstaviteľov. Okrem systémových opatrení v oblasti developmentu či správy mestských podnikov je kľúčom zásadne zvýšiť mieru transparentnosti. To sa týka najmä zverejňovania čo najširšieho okruhu informácií, posilnenia verejnej kontroly, vynucovania pravidiel konfliktu záujmov a obsadzovania dôležitých riadiacich funkcií otvorenými výberovými konaniami.

Mestské podniky a inštitúcie môžu byť veľmi efektívnym nástrojom na správu mesta, v realite sa však stávajú predmetom politických dohôd, rodinkárstva a sú symbolom netransparentnosti. Základom budúcej zmeny musí byť ich profesionálne a odpolitizované vedenie a nový spôsob obsadzovanie dozorných rád a predstavenstiev (v Dozornej rade budú môcť byť aj mestskí poslanci, v Predstavenstve výhradne manažéri). Pripravíme podmienky na vznik mestského holdingu, ktorý by zastrešil všetky mestské firmy a umožil ich výhodnejšie financovanie a úverovanie.

Starostlivosť o deti a výchova mladých ľudí nespočíva iba na rodičoch, pri niektorých životných situáciách sú možnosti rodičov obmedzené. Našim problémom je faktická neexistencia „bratislavského školstva“ – zatiaľ sú to iba „školy na území Bratislavy“, bez akéhokoľvek pocitu spolupatričnosti. Zabezpečíme dostatočnú informovanosť rodičovskej verejnosti o možnostiach štúdia a vzdelávania na území Bratislavy a rôznymi podpornými projektmi sa výrazne zasadíme za to, aby sa pomohlo základným školám pri zlepšovaní kvality vzdelávania. Zvýšime kapacitu jaslí a materských škôl na území Bratislavy a budeme podporovať alternatívne služby pre deti v predškolskom veku (súkromné zariadenia, detské skupiny, neformálnu starostlivosť). Zapojíme školy do databázovej aplikácie športovísk (Burza športovísk), ktoré bude môcť využívať široká verejnosť na plánovanie si svojich aktívnych aj pasívnych športových aktivít.

Plán Bratislava

Plán Bratislava je kniha, návod pre lepšiu Bratislavu.

Obsahuje 13 kapitol popisujúcich problémy, ale najmä do hĺbky rozpracované navrhované riešenia. Na obsahu spolupracovalo viac ako 70 odborníkov 2 roky. Plán Bratislava a odborný team sú zároveň opornými bodmi o ktoré sa budem opierať pri výkone svojho mandátu.

Plán Bratislava

Diskusia o cyklistickej doprave

Pozrite si diskusiu s poslancami Mestského zastupiteľstva na moju srdcovú tému - cyklistickej dopravy.

Dopravné kapacity mesta sú dnes na hranici kolapsu. Riešením však nie je pridávanie jazdných pruhov, ale kvalitná ponuka alternatív, predovšetkým MHD, pešej a cyklistickej dopravy.

Team Vallo

Team Vallo je skupina odborníkov, ktorí sú pripravení pomôcť pri uvádzaní špecifických riešení do praxe.

Nie som a ani sa nehrám na experta na všetko. Je mimoriadne dôležité mať k dispozícii team ľudí, ktorí sú vo svojej oblasti rozhľadení a najmä, sú ochotní poradiť a pomôcť.

Matúš Vallo
Matúš Vallo
Lýdia Brichtová
Lýdia Brichtová
Peter Netri
Peter Netri
Táňa Kratochvílová
Táňa Kratochvílová
Jakub Mrva
Jakub Mrva
Lenka Antalová Plavuchová
Lenka Antalová Plavuchová

Tomáš Palkovič

O mne

Ak chcem, aby sa v mojom živote niečo stalo, musím sa o to sám pričiniť. Týmto pravidlom sa riadim. Platí to aj pre zlepšenie okolia v ktorom žijeme.

Štúdium

Dnes mám 33 rokov. Bol som študentom Gymnázia Jura Hronca na Novohradskej ulici, následne som študoval odbor Aplikovaná informatika na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky v Bratislave, neskôr Fakultu manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave.

Práca

Profesne som IT expert. S kolegom Jurajom Svinčákom sme založili firmu meetnlearn s.r.o.. Prevádzkujeme internetové portály, ktoré dnes pomáhajú státisícom ľudí v deviatich európskych krajinách vzdelávať sa. Na Slovensku sa portál volá www.doucma.sk, medzinárodne www.meetnlearn.com.

Ostaňme v kontakte